• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Семінар-Тренінг "Як створити сучасний простір"

Семінар-Тренінг "Як створити сучасний простір"

2019-10-17

Семінар-Тренінг для виховання позитивного ставлення до інновацій за темою"Як створити сучасний простір".

Голінська О. Г., КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького»

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сучасне суспільство живе у світі знань і високих технологій. Проблеми автоматизації виробництва, комп’ютерне моделювання передбачають наявність у більшості сучасних працівників достатньо розвиненого вміння чітко і послідовно аналізувати процеси, які виконуються. Дитину вже з перших років життя оточує різноманітна інформація. Тому дошкільна освіта повинна бути спрямована на виховання у дітей звички до повноцінної логічної аргументації всього, що нас оточує. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в нових ситуаціях, основою яких є інноваційні технології. Інноваційні технології пов’язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття. Вони забезпечують умови розвитку особистості. Тому серед завдань забезпечення якості освіти одним з головних є переведення системи освіти у режим інноваційного розвитку, впровадження сучасних інноваційних технологій у практику, забезпечення інноваційної діяльності закладу дошкільної освіти. Дошкільний вік – період бурхливого накопичення дитиною досвіду, знань , які знадобляться їй у подальшому житті. Важливою складовою формування особистості дитини-дошкільника є його уміння відтворювати набуті знання у різних видах діяльності: ігровій, трудовій, мовленнєвій, пошуково-дослідницькій, конструктивній, зображувальній, музичній. Психічний розвиток дитини - процес всебічний. Діти вивчають світ через зв’язок з ним. Разом з тим у процесі пізнання формуються внутрішні передумови до подальшого розширення цих зв’язків, поступово змінюється і сама діяльність, вона стає свідомо спрямованою на оволодіння знаннями про предмети і явища об’єктивного світу. Завдяки діяльності дитини відбувається її саморух, саморозвиток. Психічний розвиток – це розгорнуті в часі кількісні та якісні зміни, що ведуть до формування особистості. Таким чином, індивідуальний розвиток особистості є не тільки кількісним збільшенням наявних у неї знань, умінь та навичок а й передбачає якісні зміни її психічної діяльності, виникнення нових форм і засобів відображення об’єктивної дійсності, поступовий перехід від нижчих до вищих ступенів розвитку свідомості, самосвідомості. Психічний розвиток дошкільника включає розвиток уваги, відчуттів і сприймань,пам’яті, мислення, уяви. Сприймаючи, дитина пізнає в основному зовнішні властивості предметів:величину, форму, колір тощо. Мислення – це засіб пізнання внутрішніх, істотних властивостей предметів, різноманітних зв’язків між ними (причинних, часових тощо). Ці різні пізнавальні процеси пов’язані між собою. Спочатку розвиваються відчуття і сприймання. Сприймання стає основою для розвитку мислення, а мислення в свою чергу, позитивно впливає на розвиток сприймання. Тому для розумового розвитку дітей необхідно дбати про розвиток їхнього сприймання і мислення. Спочатку сприймання у дітей має активно-дійовий характер,поступово перетворюючись в самостійний процес, і на його основі розвивається здатність до спостереження. Поступово від маніпуляцій з предметом діти переходять до ознайомлення з ним на основі дотику і зору. Зорове сприймання, вбираючи в себе досвід інших видів пізнавальної діяльності, стає в дошкільному віці одним з основних засобів безпосереднього пізнання предметів і явищ. У розвитку сприймання дошкільників провідне значення має мова і мовлення. Називаючи предмети (чи їх ознаки) дитина відрізняє їх один від одного, 17 усвідомлює реальні відношення між предметами. Водночас розвивається мовлення дітей, що стає основою для формування складної форми мислення – словесно – логічної. Мислити – означає вміти користуватися знаннями, кожного разу вибирати із свого досвіду ті, які потрібні в певній ситуації. Пам’ять дитини, як і інші психічні процеси, формується й розвивається в процесі діяльності. Пам’ять дошкільника має в основному мимовільний характер та за сприятливих умов успішно розвиваються довільні процеси пам’яті. Надзвичайно важливу роль в усій психічній діяльності дошкільників, відіграє увага. Саме завдяки високому ступеню розвитку уваги, її стійкості, зосередженості, довільності зумовлюється, будь-яка успішна діяльність дитини. Розвиток, формування уваги та інших пізнавальних процесів – одне з найважливіших ланок у педагогічній діяльності педагогів. Загальною формою психічного розвитку дитини є навчання та виховання. Навчання створює зону найближчого розвитку, тобто активізує внутрішні процеси розвитку, які спочатку можливі лише у сфері взаємовідносин дитини з дорослою людиною. Засвоєння дитиною соціального досвіду, оволодіння знаннями, вміннями та навичками – саме це напряму впливає на її пізнавальний розвиток. У зв’язку з цим актуальним є питання використання інноваційних педагогічних технологій навчання для розвитку пізнавальної сфери дошкільняти, використання в освітній діяльності різних навчальних та розвивальних методик залежно від вікових та індивідуальних особливостей дитини для розвитку різноманітних форм мислення, творчості та соціальних можливостей особистості. Дослідженнями встановлено, що розвиток пізнавальної сфери є вищим у тих дітей, в роботі з якими реалізують освітню програму за допомогою інноваційних технологій. Це пов’язано з тим, що розвивальні технології значно розширюють можливості дитини і, відповідно, сприяють більш високому розвитку уваги, сприйняття, пам’яті та мислення. Застосування інновацій у пізнавальному розвитку дошкільника допомагає вирішувати такі питання у вихованні та розвитку дошкільників: - здійснення системного підходу в ознайомленні дошкільників з навколишнім світом розвитку мислення; - виховання інтересу до особистих відкриттів через пошуково-дослідницьку діяльність; - формування у дошкільнят особистісних якостей, які будуть необхідні для життя у сучасному соціумі: - розвиток навичок визначення та розв’язання проблем, що постають перед дитиною. Тому розвиток у дошкільників узагальнених способів розумової діяльності шляхом використання інноваційних технологій, засобів побудови ними своєї пізнавальної діяльності – важлива засада формування у них життєвої компетентності, вміння орієнтуватися в мінливому навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов життя, продуктивно та гармонійно взаємодіяти з довкіллям.

Кiлькiсть переглядiв: 23

Коментарi